Viešieji pirkimai


 Viešoji įstaiga Birštono būsto energijos taupymo agentūra viešuosius pirkimus atlieka vadovaudamasi LR viešųjų pirkimų įstatymu ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d.  įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0f25f005ca411e79198ffdb108a3753